ERP-what-is-it

Phần mềm ERP là gì?

ERP là một quy trình được các công ty sử dụng để quản lý và tích hợp các phần quan trọng trong doanh nghiệp của họ. Nhiều ứng dụng phần mềm ERP giúp công ty hoạch định tài nguyên bằng cách tích hợp tất cả các quy trình cần thiết để điều hành một công ty vào một hệ thống duy nhất.