data warehouse

Data Warehouse là gì?

Data Warehouse là kho dữ liệu tập trung chuyên dùng cho tạo báo cáo và phân tích dữ liệu. Data Warehouse hỗ trợ các truy vấn phức tạp, vừa là điểm tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để có được thông tin phân tích đầy đủ nhất.

ERP-what-is-it

Phần mềm ERP là gì?

ERP là một quy trình được các công ty sử dụng để quản lý và tích hợp các phần quan trọng trong doanh nghiệp của họ. Nhiều ứng dụng phần mềm ERP giúp công ty hoạch định tài nguyên bằng cách tích hợp tất cả các quy trình cần thiết để điều hành một công ty vào một hệ thống duy nhất.